Totalindhold
Indhold af centrale næringsstoffer i blandingen St.fordøjeligt indhold
Beregnet indhold /FEsx % af lysin Norm % Norm
Råprotein
Lysin
Methionin
Met. + Cystin
Treonin
Tryptofan
Isoleucin
Leucin
Histidin
Fenylalanin
Fen. + Tyrosin
Valin
Fosfor
Beregnet indhold /FEsx Norm % Norm
Calcium
Fosfor
Natrium
Vitamin A, (1000 IE.)
Fytaseaktivitet FYT/kg
Fytaseaktivitet FTU/kg
Råprotein
Opløselige fibre
Uopløselige fibre
Fermenterbare Kulhydrater (FMK)
Let fordøjelige Kulhydrater (LFK)
Tørstof

% Norm afvigelser


kræver opmaerksomhed


kræver handling

Fodermidler i blandingen
Fodermiddel Andel %
Pris, kr.
hkg

Andel klimaaftryk i blandingen Inkl.
LUC %
Ekskl.
LUC %
Samlet: Samlet pris pr. 100 FExx:Klimaaftryk (kg CO2-ækv)
Beregnet indhold /Fesx /kg tørstof /kg foder
Kg CO2-ækv. inkl. LUC
Kg CO2-ækv. ekskl. LUC
/Fesx
Totalt råprotein, g per kg foder
Totalt fosfor, g per kg foder
Energiværdier
I-faktor (%) EFOS (%)
EFOSi (%)
Profiler
Indstillinger Diverse
Normsæt
Energienhed
Fytaseniveau
Foderudnyttelsesniveau
Afregningsmodel

Alm.
Afvigelser
Kræver opmærksomhed
Kræver handling


Konjunktur-regulering af normniveau for ung- og slagtesvin
Justering
Udgangspunkt
Notering inkl. efterbetaling, kr./kg
Pris på sojaskråfoder, kr./hkg
Pris på korn (cirka), kr./hkg
Konjunkturforskydning, normtal: 0
10,5
290
132
Gem profil Profilens navn
Tilpasning Summen af det indtastede blandingsforhold af fodermidler er forskellig fra 100%. Det kan f.eks. være sum af kilo fodermidler i foderblanderen. Derfor omregner vi det indtastede forhold til det procentmæssige forhold mellem fodermidlerne, der summer til 100 %.

Tryk ”OK”, hvis du vil gå videre med dette, eller tryk ”Annuller”, hvis du vil justere forholdet manuelt.

Din foderudnyttelse hos grisene har stor betydning for, hvilket normsæt, som anvendes. Produktion af hangrise eller andre situationer med forbedret foderudnyttelse vil betyde, at klimaaftrykket falder pr. produceret kg kød.
LUC betyder Land Use Change. Hvis jorden inden for de seneste 20 år er ændret fra natur (skov, vedvarende græs mv.), så indregnes den CO2, der er frigjort – f.eks. ved afbrænding af skov. Et grantræ kan binde to tons CO2 og et stort bøgetræ binder fire tons CO2. Afgrøder, som dyrkes på jord, hvor der har været skov, tillægges den CO2, som blev frigivet ved at fjerne skoven i de efterfølgende 20 år.
Til klimaberegninger skal foderets indhold af energi (FE/kg), råprotein samt foderets klimaaftryk i form af kg CO2-ækv. med og uden LUC anvendes. Disse fire tal skal indtastes i ESGreen Tool for hver type af foder, som anvendes (sofoder, smågrisefoder og slagtegrisefoder).
GFLI* Alle kilder